9bea992e7c2de5274c33e2ba88bbb99c.jpg

 

 

 

 

 

 

391062
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
384
1982
384585
9329
13544
391062

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-19 00:07
No result...

กสร. เตือนนายจ้างก่อสร้าง หยุดการสูญเสีย ย้ำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง

Post on 10 มีนาคม 2565
by phatthalung
ฮิต: 211

 

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ห่วงการเกิดอุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง รื้อถอนอาคารเตือนนายจ้างเพิ่มความระมัดระวังให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด ป้องกันอุบัติเหตุ หยุดการสูญเสียชีวิต

         นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุบัติเหตุในหน่วยงานก่อสร้างขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากงานก่อสร้างนั้นเป็นลักษณะงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องความไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และมีความเป็นอันตรายสูงซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง จึงขอความร่วมมือนายจ้างลูกจ้างร่วมจัดมาตรการเชิงป้องกันและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างพ.ศ. 2564 เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากกิจการงานก่อสร้าง พร้อมจัดมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุก่อสร้างให้ได้มากที่สุด พร้อมส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกจ้าง และทำความเข้าใจ สร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่นายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการโดยเน้นย้ำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยการแจ้งข้อมูลงานก่อสร้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าสิบห้าวันดำเนินการให้พื้นที่ทำงานก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง รองรับน้ำหนักเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุในงานก่อสร้างได้อย่างปลอดภัยจัดให้มีผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อนการทำงานและขณะทำงานทุกขั้นตอนกำหนดบริเวณเขตก่อสร้าง โดยทำรั้วที่แข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตรหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และมีป้าย“เขตก่อสร้าง” แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งห้ามมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้าง

         อธิบดี กสร.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดงานสัมมนานายจ้างในกิจการก่อสร้างเพื่อเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการในมาตรการด้านความปลอดภัยฯ ครั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและหยุดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทั้งลูกจ้างและนายจ้างได้ ทั้งนี้ หากนายจ้างและลูกจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน 0 2448 9128 – 39 ต่อ 303 – 305 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 และ 1546