9bea992e7c2de5274c33e2ba88bbb99c.jpg

 

 

 

 

 

 

391050
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
375
345
1970
384585
9317
13544
391050

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-18 23:46

นโยบาย-กลยุทธ์

Post on 21 มีนาคม 2560
by phatthalung
ฮิต: 1945

นโยบาย-กลยุทธ์

นโยบาย

1. เร่งกำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการค้าเสรีโดยการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานแรงงานขององค์กรแรงงาน ระหว่างประเทศ มาตรฐานองค์กรเอกชนของประเทศคู่ค่าที่สำคัญ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม พัฒนา กำกับ ดูแล และดำเนินการเชิงรุกด้านคุ้มครองแรงงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เกิดประโยชน์ และเป็นธรรมแก่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. คุ้มครองแรงงานหญิงและเด็กให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้น
4. เร่งรัดดำเนินการให้มีการคุมครองแรงงานภาคเกษตรและปรับปรุงงานไปทำที่บ้านโดยเร็ว
5. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
6. ส่งเสริมละพัฒนาการบริหารจัดการระบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างทุกระดับ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง มีความเป็น เอกภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม
8. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานที่ได้มาตรฐานสำหรับลูกจ้าง ผู้พิการ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจากนายจ้างเพื่อให้รับคนพิการเข้าทำงานเพิ่มมากข้น
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหายกำหนดให้แก่ลูกจ้าง
10. รณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันโรคเอดส์ และยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานอย่าง ทั่วถึง
11. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็บปัจจุบันรวมทั้งพัฒนา บุคลากรให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
12. กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

กลยุทธ์

 1. การพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย
 2. การรณรงค์เผยแพร่ให้มีการนำไปปฏิบัติและให้มีระบบรับรองมาตรฐานแรงงาน
 3. พัฒนามาตรฐานคุ้มครอง แรงงานให้ทันสมัย
 4. คุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น
 6. ดำเนินการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ
 7. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้น
 8. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างกว้างขวางและครอบคลุมยิ่ง