อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ติดต่อเรา

 เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

 สวัสดิการและค้มครองแรงงานฯ 
 นายศุภชัย  ตรีศักดิ์ชาติ
 074-611958 ต่อ 18 , 074-612347 
 ห้องบริหารงานทั่วไป 
 นายธีระพงศ์   ศรีชะนันท์ 
 074-611958 ต่อ 11 
 
 นางวรรณรดา  กวดกิจการ
 074-611958 ต่อ 11 
 
 นางสาวเสาวลักษณ์  พรมรักษ์
 074-611958 ต่อ 13
 ห้องบริหาร 
 นายบัญชา  จุลโลบล 
 074-611958 ต่อ 11 
 ห้องประชาสัมพันธ์ 
 นางทัศนีย์  หลวงกวี 
 074-611958 ต่อ 12
 ห้องกลุ่มงานพื้นที่ 2
 นายสุพจน์  แขกเพ็ง
 074-611958 ต่อ 13 
 
 นางวันดี  ทองสง 
 074-611958 ต่อ 13 
 ห้องกลุ่มงานพื้นที่ 1 
 นางสาวหัทยา  เส็นบัตร 
 074-611958 ต่อ 14 
 
 นางสาวจุติวดี  คงตุก 
 074-611958 ต่อ 14 
ห้องบริหาร 
นางธมลวรรณ  เพชรน้ย
074-611958 ต่อ 11 
ป้อมยามฯ 
นายวิรัตน์  คมขำ 
074-611958 ต่อ 16 
 
นายสมกลัด  ชุมพลรบ 
074-611958 ต่อ 16 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน