033682
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
130
898
31696
2488
10854
33682

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-17 18:30

ก.แรงงาน แนะนายจ้างใช้ Safety Talk ลดอันตรายจากการทำงาน

Post on 15 สิงหาคม 2560
by phatthalung
ฮิต: 470

 

 

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้าง ชี้แจงอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและมาตรการป้องกัน หรือ Safety Talk ให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ลดการประสบอันตรายจากการทำงาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปแรงงาน Safety Thailand ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุผลได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รับเหมางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำงาน ฯลฯ มาตรการสำคัญประการหนึ่งที่สามารถช่วยลดการประสบอันตรายจากการทำงานและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นได้ก็คือ การพูดคุย ชี้แจงให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและการป้องกัน หรือที่เรียกว่า Safety Talk โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่มีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจการก่อสร้าง การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เป็นต้น หากนายจ้าง สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินการเรื่อง Safety Talk ได้เป็นประจำสม่ำเสมอก่อนเริ่มการทำงานทุกวัน นอกจากจะสามารถป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานแล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯให้เกิดขึ้น

ด้วย

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ สอบถามได้ที่

กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1546