กระทรวงแรงงานปลื้ม ปรับกฎหมายลดภาระนายจ้างไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ลดขั้นตอนการเริ่มธุรกิจลง 21 วัน หนุน Doing Business 2018 ไทย ขึ้น 20 อันดับ

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า  กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยยกเลิกข้อกำหนดที่ให้สถานประกอบกิจการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งผลให้ระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการลดลง 21 วัน จากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา 22 วัน และผลจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ หรือ Doing Business ของธนาคารโลก ประจำปี 2018 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 26 จากทั้งหมด 190 ประเทศ ดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่อันดับที่ 46 และหากพิจารณาเฉพาะด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ได้เลื่อนจากอันดับที่ 78 จากปีที่แล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่ 36 ซึ่งดีกว่าเดิมถึง 42 อันดับ

ทั้งนี้ การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้นายจ้างไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับ กสร. เป็นการลดภาระของนายจ้าง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศในการลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามสิทธิของลูกจ้างจะยังคงได้ตามกฎหมาย เพราะข้อบังคับฯที่ขัดกับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่สามารถใช้บังคับได้ ขณะเดียวกันการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้างก็เป็นความผิดทางอาญา หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ที่โทรศัพท์สายด่วน 1546

กสร.เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.09 น. ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 

     นายอภิญญา สุริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ไปถวายยังพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

 

     เพื่อให้พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและอย่างทั่งถึง จึงขอเรียนเชิญนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงแรงงาน ชื่อบัญชี “เงินบริจาคกฐิน กสร.” เลขที่บัญชี 383-1-04488-0 หรือสอบถามโทร 0 2245 8685

กสร. เผยผลงานปี 60 ทะลุเป้า สถานประกอบกิจการยอมรับมาตรฐานแรงงานเพิ่มขึ้น

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย สถานประกอบกิจการยอมรับระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าส่งเสริม 5,200 แห่งในปี 61 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน สอดคล้องมาตรฐานสากล เพิ่มระดับความรับผิดชอบ ต่อสังคม สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย 

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้นำระบบมาตรฐานแรงงานไทย หรือ มรท. 8001-2553 หรือ TLS 8001-2010 มาส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้บริหารจัดการในสถานประกอบกิจการของตนเอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสถานประกอบกิจการยอมรับและนำระบบมาตรฐานแรงงานไทยไปใช้และธำรงรักษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 988 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 466,769 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสถานประกอบกิจการนำไปใช้ 884 แห่ง และ 907 แห่งในปี พ.ศ. 2558 จากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า สถานประกอบกิจการเหล่านี้ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นว่าเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานอย่างแท้จริง และเป็นที่ยอมรับ    ตามหลักสากล ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน           มีสวัสดิการและการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ลดปัญหาข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลดีต่อการประกอบกิจการของนายจ้างด้วย

 

นายทศพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ กสร. จะเร่งส่งเสริมและเข้าถึงสถานประกอบกิจการให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งตั้งเป้าจะส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 5,200 แห่ง และมุ่งหวังว่าจะมีสถานประกอบกิจการยอมรับและจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 800 แห่ง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่สนใจจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 หรือ TLS 8001-2010 ติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร. 0 2354 1642, 0 2354 1652 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 10 พื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือสายด่วน 1546

 

ที่มา : http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c-79cec77e8c48&ctid=96ba7332-2329-4dd1-b65d-71cf24b7830f

บิ๊กบี้ สั่งเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อน Safety Thailand

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินหน้าความร่วมมือภาครัฐและเอกชนตามกลไกประชารัฐหนุนหนุนสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ขับเคลื่อนโยบาย Safety Thailand และ Safety Culture สร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานมีสุขภาพอนามัยดี   

            นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังร่วมเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 6 ณ ห้องเอนกประสงคฺ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบนโยบายให้ กสร.ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ตามแนวทางประชารัฐ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างการรับรู้ในเรื่องข้อกฎหมาย มาตรการด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น โดย กสร.มุ่งเน้นส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวสู่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 

          นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินการตามกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ผ่านกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร พนักงานในการสร้างความตระหนักรู้ และปลุกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน และสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานมีสุขภาพอนามัยดีต่อไป

 

 

ที่มา : http://www.luckyonegroup.net/News/general/004468

ข่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับการเผยแพร่

กสร.สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันจ่ายค่าจ้างhttps://www.dailynews.co.th/politics/59972

จี้จ่ายค่าจ้างลูกเรือสำรวจน้ำมันฯกว่า7แสนบาท #คมชัดลึก #ข่าวทั่วไปhttp://www.komchadluek.net/news/regional/296409

ก.แรงงาน สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันต่างชาติ จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้ลูกจ้าง กว่า ๗ แสนบาทhttp://www.cynhite.com/36023/

ก.แรงงาน สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันต่างชาติ จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้ลูกจ้าง กว่า ๗ แสนบาทhttp://www.luckyonegroup.net/News/general/004164

กสร.สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันต่างชาติจ่ายค่าจ้างhttp://www.siamfocustimenews.com/64322

สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันจ่ายค่าจ้างhttps://mgronline.com/Qol/detail/9600000096906

ก.แรงงานสั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันจ่ายค่าจ้างhttp://www.chachoengsaonews.com/22325

ก.แรงงานสั่งนายจ้างเรือน้ำมันจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายhttp://www.postthailandnews.com/10765

ก.แรงงานสั่งนายจ้างเรือน้ำมันจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายhttp://www.thainews2017.com/9864

ก.แรงงาน ช่วยได้ นายจ้างค้างจ่ายเงินคนประจำเรือต่างชาติ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LGf6oyUStm8J:www.tnamcot.com/view/59c33517e3f8e48a724044f6+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

ก.แรงงาน สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันต่างชาติ จ่ายค่าจ้าง ค้างจ่ายให้ลูกจ้าง กว่า ๗ แสนบาทhttp://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c-79cec77e8c48&ctid=225b0357-464d-410a-aea7-aaab263b3797

กสร.สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันต่างชาติจ่ายเงินค้างลูกจ้าง10ราย  https://politics.kachon.com/200998

ก.แรงงาน สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันต่างชาติ จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้ลูกจ้าง กว่า ๗ แสนบาท http://www.aeconlinenews.com/56103

ก.แรงงาน สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันต่างชาติ จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้ลูกจ้างกว่า ๗ แสนบาท http://www.btripnews.net/?p=11922

จี้!จ่ายค่าจ้างลูกเรือสำรวจน้ำมัน!กว่า7แสนบาท Line Today https://goo.gl/hdYA6R