นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

089562
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
86
613
88430
1960
3889
89562

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-25 10:40

ค่านิยม

Post on 21 มีนาคม 2560
by phatthalung
ฮิต: 1162

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
2. มีจิตบริการ ยึดหลักความเสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว
 3. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน พัฒนาตนเองและองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 4. มีความสามัคคี ศรัทธาในองค์กร รักษาเกียรติของตนเอง และดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
* วัฒนธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม โดยยึดหลักความเสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และสามัคคีในหมู่คณะ

* ค่านิยมสร้างสรรค์ 7 ประการ

1. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีความรับผิดชอบ
4. เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
5. รักสามัคคี
6. ทำงานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ)
7. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่านิยมของจังหวัดพัทลุง

1. ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีศักดิ์ศรี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
3. ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
4. โปร่งใสตรวจสอบได้
5. ไม่เลือกปฏิบัติ
6. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
7. รู้รักสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานขึ้น