นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

052502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
45
215
51839
695
1355
52502

Your IP: 192.168.2.69
2018-12-14 06:11

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ และนางวราภรณ์ สังข์ผุด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสำหรับการร่วมพิธีการต่างๆ และการแสดงความเคารพ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์ สังข์ผุด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ในระดับต้น การสัมมนาวิชาการ การสาธิตและการแสดงนิทรรศการ โดยมีพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นประธานในพิธี ณ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายธีระพงศ์ ศรีชะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวรัชชประภา ชูช่อ นักวิชาการแรงงาน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต" ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ดังนี้
1. อบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 19 คน
2. อบรมส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารไทย ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 17 คน
3. อบรมส่งเสริมอาชีพสาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 19 คน

วันที่  29 สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่วมหารือแก้ไขปัญหาประเด็นปัญหา เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

หมวดหมู่รอง