นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

058042
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
91
68
215
57093
1537
3262
58042

Your IP: 192.168.2.69
2019-02-19 20:36

วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต  ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย แนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อน และพิจาณาแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  ในการพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ตำบลโตนดด้วน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางวลัยพร เหล่าวานิช) เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ดังนี้

1.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 และการดำเนินการตามตัวชี้วัด 

2.ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ที่ มีประสิทธิภาพ(ขั้นตอนที่1-4)

3.ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.ติดตามเร่งรัดการดำเนินคดีญา

5.โครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30-16.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายธีระพงศ์  ศรีชะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” หลักสูตร การทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2,9 ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละ 20 คน  รวม 2 กลุ่ม  40  คน

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง และนางวราภรณ์ สังข์ผุด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากสถานศึกษา ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานสู่เยาวชนและสร้างนิสัยความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยของชาติเนื่องจากเยาวชนเป็นรากฐานของกำลังแรงงานในอนาคต ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

         วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน่วยงาน สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัย ในการทำงาน สำหรับแรงงานนอกระบบ แก่กลุ่มผู้ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตร การทำขนมไทย จำนวน 25 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์        หมู่ที่ 7  ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

หมวดหมู่รอง