นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

063589
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
92
475
62426
1644
3153
63589

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-19 13:54

วันที่  29 สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่วมหารือแก้ไขปัญหาประเด็นปัญหา เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง โดยนายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 78 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว จำนวน 21 แห่ง และใบรับรองโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) จำนวน 4 แห่ง โดยในการประชุมฯ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กำชับให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ และการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายธีระพงศ์ ศรีชะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการให้บริการ/ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต" กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 2 รุ่น 
1. สาขาการทำขนมไทย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 25 คน
2. สาขาการสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก ณ วัดทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 25 คน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 และงานวันโคเนื้อศรีวิชัย ครั้งที่ 32 จังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการให้บริการ/ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต" กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ สาขา การทำขนมไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 17 คน

หมวดหมู่รอง