นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

052499
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
45
212
51839
692
1355
52499

Your IP: 192.168.2.69
2018-12-14 06:10

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-18.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ และนางธมลวรรณ เพชรนุ้ย เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมกิจกรรมจ่ายของรางวัลนาวากาชาด เนื่องในงานกาชาด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-09.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวหัทยา เส็นบัตร      นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหา       ยาเสพติด" ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว

วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต  ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย แนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อน และพิจาณาแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  ในการพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ตำบลโตนดด้วน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

วันนี้ 22 มิ.ย.2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สค.พัทลุง ได้มอบหมายให้ น.ส.หัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อในการสร้างงาน สร้างอาชีพฯ ในพื้นที่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยผู้มีบัตรฯ มีความประสงค์การฝึกอาชีพ   27   คน แยกเป็น "การทำขนม" 24 คน "การตัดเย็บเสื้อผ้า" 2 คน "ตัดผมชาย" 1 คน แจ้งยกเลิก   2  คน ผู้ถือบัตรฯ ไม่ได้แสดงยืนยันด้วยตนเอง 2 คน และยังไม่ได้แจ้งความจำนง   9   คน

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางวลัยพร เหล่าวานิช) เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ดังนี้

1.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 และการดำเนินการตามตัวชี้วัด 

2.ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ที่ มีประสิทธิภาพ(ขั้นตอนที่1-4)

3.ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.ติดตามเร่งรัดการดำเนินคดีญา

5.โครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้

หมวดหมู่รอง