นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

063588
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
92
474
62426
1643
3153
63588

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-19 13:53

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการ Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปี 2562 และโครงการ “บ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด” ณ บริเวณสนามหน้าพระรูป รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการดังกล่าว

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางวันดี  ทองสง  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานแบบบูรณาการ และร่วมประกาศเจตจำนงพร้อมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยประกาศเจตจำนงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตพร้อมทำความดีด้วยหัวใจและด้วยจิตอาสา ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม  2561  ณ ห้องแซน ลีโอ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่  ถนนรัชดาภิเษก   เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร    

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา   เส็นบัตร  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวรัชชประภา  ชูช่อ          นักวิชาการแรงงาน  และนางธมลวรรณ   เพชรนุ้ย  เจ้าพนักงานแรงงาน ออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนวัดตะแพน  หมู่ที่ 2 ตำบลตะแพน  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  โดยมีนายกู้เกียรติ   วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการดังกล่าว

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี   คงตุก  นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดตั้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างระบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของกลุ่มชาวบ้าน อำเภอป่าบอน ร่วมกับมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศไทย    บ้านเหมืองตะกั่ว  ตำบลป่าบอน  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

หมวดหมู่รอง