นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

063590
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
92
476
62426
1645
3153
63590

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-19 13:55

วันที่  22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและสถานประกอบกิจการทั่วไป  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จำนวน  2 แห่ง  คือ

 1. เพชร์พันธ์รีสอร์ท (สาขาพัทลุง)

 2. นายแสน  สุกใส (ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง)

จากการตรวจสอบทั้ง 2 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิดการค้า มนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำเรื่องกฎระเบียบการให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าของกิจการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา  เส็นบัตร  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง  ประจำปี  2561 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  โดยมี          นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธี

วันนี้(14 ม.ค.62) เวลา 09.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าส่งเสริมกิจกรรมของกรมฯให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง และบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. มอบถุงเก็บน้ำนมแม่ ให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการเมื่อปี 2559 ผลของการจัดตั้งดังกล่าวมีพนักงานในสถานประกอบกิจการได้ใช้บริการมุมนมแม่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2. เชิญชวนการเข้าร่วม ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดพัทลุงโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้พนักงานระหว่างสถานประกอบกิจการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างสมาชิกด้วยกัน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทสมาชิก เป็นต้น

3. การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการร่วมปรึกษาหารือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น

4. การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทจัดให้มีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

วันที่ 15  มกราคม  2562 เวลา 09.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี  คงตุก  นิติกรชำนาญการ      เข้าเยี่ยมและเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สยามอินโดรับเบอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง

 

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวรัชชประภา  ชูช่อ  นักวิชาการแรงงาน และนางธมลวรรณ  เพชรนุ้ย เจ้าพนักงานแรงงาน ออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการ

หมวดหมู่รอง