นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

063581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
92
467
62426
1636
3153
63581

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-19 13:52

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี   คงตุก  ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ และนางวราภรณ์  สังข์ผุด ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจตามมาตรการเร่งรัดการตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทก่อสร้างที่มีการใช้ปั่นจั่นหอสูง (Tower Crane) บริษัทจำกัด (มหาชน) ไทยโพลีคอนส์ ณ โครงการก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยโรงพยาบาลพัทลุง 298 เตียง อาคาร 8 ชั้น  โรงพยาบาลพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  โครงการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2563 มีปั่นจั่นหอสูง 2 ตัว น้ำหนัก 5 ตัน มีการติดตั้งและตรวจสภาพ โดยเครื่องกลตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร  ปั่นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

 

 

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางวราภรณ์ สังข์ผุด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานที่ดี อีกทั้งยังสามารถนำไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัย โดยมีนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมในการฝึกอบรม จำนวน 115 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา  เส็นบัตร  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวรัชชประภา  ชูช่อ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน  ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ชั้น 2 สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  14 แห่ง  25 คน

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง รับฟังการตรวจราชการจาก นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์         ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจราชการตามภารกิจปกติรอบที่ 1/2552 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง โดยชี้แจงประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงแรงงาน (13-4-7) นโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การกำชับติดตามการจำหน่ายหนี้สูญกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด   การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การจัดการ 5 ส  Zero Copy ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตรวจสอบการจ้างเหมาบริการ การดำเนินการรับคำร้อง คร.7 การจัดทำแผนงานและผลงาน  การดำเนินการตามตัวชี้วัดร่วม จำนวน 10 ตัวชี้วัด ข้อมูลตัวเลขที่มีผลกระทบกว้าง (Impact) และรายงานปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสภาพการทำงาน เพื่อให้ได้ทราบปัญหาและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น ค่าจ้าง เงินประกัน เป็นต้น และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554เน้นเรื่องอัคคีภัย ไฟฟ้า สารเคมี เป็นต้น และติดตามสถานการณ์ การจ่ายโบนัสและการปรับโครงสร้างตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นตัน ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดพัทลุง ประเภทกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และประดับยนต์  มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด  28  แห่ง

หมวดหมู่รอง