นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

066567
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
81
83
453
65630
1678
2944
66567

Your IP: 192.168.2.69
2019-05-24 16:34

สสค.พัทลุง ขอชวนเชิญหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านชายคลอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวรัชชประภา ชูช่อ นักวิชาการแรงงาน และนางธมลวรรณ  เพชรนุ้ย             เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองธง หมู่ที่ 2  ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัด  อำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการและบริการของรัฐไปสู่ประชาชน ยังหมู่บ้าน  ตำบล  ร่วมรณรงค์ให้ความรู้และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง  ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานโครงการดังกล่าว   

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวรัชชประภา ชูช่อ  นักวิชาการแรงงาน   และ            นางธมลวรรณ  เพชรนุ้ย เจ้าพนักงานแรงงาน ณ วัดตะโหมด หมู่ที่ 3  ตำบลตะโหมด  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  ให้ความรู้ภารกิจของสำนักงาน สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแจกเอกสารให้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านแรงงานเกษตรกรรม และประชาชนทั่วไป  โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานโครงการ

วันที่ 4 เม.ย. 62 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ ชี้แจงภารกิจหน้าที่ของสำนักงานฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ (รุ่นที่ 2) หลักสูตร "การจักสานเส้นพลาสติก" ณ ศาลาท่าเรือบ้านหาดไข่เต่า หมู่ที่ 1 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ประชุมเตรียมความพร้อม            ในการจัดทำกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการรวมพลังของผู้ใช้แรงงานในการทำกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรร่วมกัน และให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อให้เกิดประโยชน์กับ          ผู้ใช้แรงงานและชุมชนอย่างสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

หมวดหมู่รอง