นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

071735
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
85
219
70991
2116
2526
71735

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-23 23:08

วันที่ 22 ก.ค. 62 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าส่งเสริมและเชิญชวนเกี่ยวกับงานด้านต่างๆให้กับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ในเรื่อง

   - การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9

   - คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  

   - มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

   - พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉ.6-7)

   - การจ่ายค่าชดเชยกรณีการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยกรณีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปและอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมทั้ง

   - การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน รอบที่ 3/2562 และตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายธีระพงศ์  ศรีชะนันท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวรัชชประภา ชูช่อ นักวิชาการแรงงาน และนางธมลวรรณ  เพชรนุ้ย    เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการ  และ  บริการของรัฐไปสู่ประชาชน ยังหมู่บ้าน ตำบล  ร่วมรณรงค์ให้ความรู้และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานโครงการดังกล่าว   

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางวันดี  ทองสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน จัดประชุมชี้แจงให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป โดยชี้แจงให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง (คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ) ดังนี้

  1. การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9
  2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

โดยมีสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมฟังคำชี้แจง จำนวน 16 แห่ง  24 คน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยนางสาวรัชชประภา  ชูช่อ  นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง  เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

 

หมวดหมู่รอง