นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

089550
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
86
601
88430
1948
3889
89550

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-25 10:38

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายวรรณรัตน์  ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การติดตามสถานการณ์การเลิกจ้าง การปิดกิจการ และการใช้มาตรา 75 ในพื้นที่ การติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ติดตามการส่งแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) กฎระเบียบการเงินการคลัง และได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ  ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

วันที่ 17 - 20 มกราคม 2563 นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวันดี  ทองสง  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวจุติวดี  คงตุก  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพัทลุง  และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ดำเนินการโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จำนวน  4 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย ที่อยู่ 300/2 หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง           จำนวนสมาชิก  15  คน
  2. กลุ่มกล้วยฉาบเหินฟ้า ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวนสมาชิก  15  คน
  3. กลุ่มเครื่องแกงตำมือลานข่อย ที่อยู่ 167  หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  จำนวนสมาชิก  15  คน
  4. กลุ่มมุสลิมะโตนสะตอ (ตัดเย็บเสื้อผ้า) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง  จำนวนสมาชิก  10  คน

 

วันที่  14 มกราคม  2563  นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสาวอติกานต์  จุลนันโท  นิติกรปฏิบัติการ                     นางสาวจุติวดี  คงตุก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวรัชชประภา ชูช่อ  นักวิชาการแรงงาน  ดำเนินการโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดพัทลุง  ณ  โรงแรมลำปำรีสอร์ท ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง     มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 55 คน การจัดอบรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพัทลุง ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทาง “การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563” เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรเอกชน ผู้ประกอบกิจการเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างความรัก     ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกภาคส่วน และเพื่อเสริมสร้างให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันแรงงานแห่งชาติ อันเป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวรัชชประภา ชูช่อ นักวิชาการแรงงาน  และนางธมลวรรณ  เพชรนุ้ย เจ้าพนักงานแรงงาน ได้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ณ  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ หมู่ที่ 5 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวภารกิจของสำนักงาน สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  แจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน  แรงงานภาคเกษตรกรรม รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์        รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการ

 

หมวดหมู่รอง