นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

054860
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
110
528
53623
1617
1436
54860

Your IP: 192.168.2.69
2019-01-18 09:03

วันที่ 15  มกราคม  2562 เวลา 09.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี  คงตุก  นิติกรชำนาญการ      เข้าเยี่ยมและเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สยามอินโดรับเบอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง

 

วันนี้(14 ม.ค.62) เวลา 09.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าส่งเสริมกิจกรรมของกรมฯให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง และบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. มอบถุงเก็บน้ำนมแม่ ให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการเมื่อปี 2559 ผลของการจัดตั้งดังกล่าวมีพนักงานในสถานประกอบกิจการได้ใช้บริการมุมนมแม่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2. เชิญชวนการเข้าร่วม ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดพัทลุงโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้พนักงานระหว่างสถานประกอบกิจการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างสมาชิกด้วยกัน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทสมาชิก เป็นต้น

3. การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการร่วมปรึกษาหารือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น

4. การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทจัดให้มีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการ Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปี 2562 และโครงการ “บ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด” ณ บริเวณสนามหน้าพระรูป รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการดังกล่าว

 

 

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวรัชชประภา  ชูช่อ  นักวิชาการแรงงาน และนางธมลวรรณ  เพชรนุ้ย เจ้าพนักงานแรงงาน ออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางวันดี  ทองสง  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานแบบบูรณาการ และร่วมประกาศเจตจำนงพร้อมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยประกาศเจตจำนงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตพร้อมทำความดีด้วยหัวใจและด้วยจิตอาสา ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม  2561  ณ ห้องแซน ลีโอ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่  ถนนรัชดาภิเษก   เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร    

หมวดหมู่รอง