9bea992e7c2de5274c33e2ba88bbb99c.jpg

 

นายสุพจน์  แขกเพ็ง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

254140
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
251
73
252138
7851
9310
254140

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-26 06:30

ภารกิจสำนักงาน

Post on 21 มีนาคม 2560
by phatthalung
ฮิต: 2811

ภาระกิจสำนักงาน

 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย

1. งานด้านคุ้มครองแรงงาน

  1.1 ตรวจแรงงานทั่วไป แรงงานหญิงและเด็ก เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รับและวินิจฉัยคำร้อง
  1.2 ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก่ผู้รับบริการ
 1.3 รับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 1.4 ดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

2. งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

•ตรวจแรงงานในเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน
•ให้คำปรึกษา แนะนำนายจ้างและผู้ใช้แรงงานถือปฏิบัติตาม กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
•กำกับ ดูแลให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงาน
•ดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

3. งานด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

 •งานแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
•ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
•ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและแก้ไขข้อขัดแย้ง ในสถานประกอบกิจการรับจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและคำชี้ขาด
•กำกับ ดูแลการดำเนินการและการจัดตั้งองค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
•งานสวัสดิการแรงงาน
•ดำเนินการให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายกำหนด 
•กำกับ ดูแลการแต่งตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
•กำกับ ดูแลให้นายจ้างจัดสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
•กำกับดูแลให้นายจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ หรือคณะกรรมการลูกจ้างปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน

4. งานพัฒนามาตรฐานแรงงาน

 •ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานเพื่อ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
•ส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานแรงงานแก่ลูกจ้าง นายจ้าง 
•บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับและถูกนำมาปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ในสถานประกอบกิจการภารกิจรอง มีงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย
•จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
•จัดให้มีการทำแผนงาน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์ให้ทันสมัย รวมถึงการรายงานข้อมูลสถิติต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
•ให้การสนับสนุนวิชาการด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ  งานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายกระทรวง/กรม/จังหวัด